nlenfrde

Wanneer inschrijven?

Categorie: Inschrijving
Gepubliceerd: dinsdag 21 juli 2015
Geschreven door Super User

Tijdens de schooluren

  Voormiddag Namiddag
Maandag 08:45 - 11:55 13:00 - 15:40
Dinsdag 08:45 - 11:55 13:00 - 15:40
Woensdag 08:45 - 11:30  
Donderdag 08:45 - 11:55 13:00 - 15:40
Vrijdag 08:45 - 11:55 13:00 - 15:00
     
Schoolpoort open om 08:30 12:45

 

Tijdens de zomervakantie

 Elke weekdag Voormiddag
eerste week van juli 09:00 - 12:00
vanaf 19 augustus 09:00 - 12:00
   
Schoolpoort open om 09:00

 

Na afspraak via e-mail of per telefoon

Wie kan er bij ons terecht?

Categorie: Inschrijving
Gepubliceerd: dinsdag 21 juli 2015
Geschreven door Super User

"Onze school is er voor kinderen voor wie de onderwijsbehoeften dermate zijn en voor wie al tijdens het gewoon kleuteronderwijs of tijdens het gewoon lager onderwijs aantoonbaar blijkt dat de aanpassingen, waaronder remediërende, differentiërende, compenserende of dispenserende maatregelen ofwel disproportioneel, ofwel onvoldoende zijn om de leerling binnen het gemeenschappelijk curriculum te kunnen blijven meenemen in een school voor gewoon onderwijs”.

Wij bieden het type basisaanbod aan. Eenvoudig gezegd: wie echt problemen heeft in het het gewoon onderwijs kan mits akkoord van het CLB, ouders en school naar onze school worden verwezen.

 

Goed om weten bij inschrijving

Categorie: Inschrijving
Gepubliceerd: dinsdag 21 juli 2015
Geschreven door Super User

Vereiste documenten

Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas,…).

Tevens is een inschrijvingsverslag van het CLB vereist. Dit inschrijvingsverslag bestaat uit een attest en een protocol.

Inschrijven van een leerling

In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het nog op die leeftijd in het kleuteronderwijs blijft is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek.

In het buitengewoon onderwijs kan een leerplichtig kind het eerste jaar van de leerplicht in het kleuteronderwijs doorbrengen. Het volgen van kleuteronderwijs kan daarna nog met één schooljaar verlengd worden. Na kennisneming van en toelichting bij de adviezen van de klassenraad en van het CLB nemen de ouders daaromtrent een beslissing.

In het buitengewoon onderwijs kan een leerling lager onderwijs blijven volgen tijdens het schooljaar dat aanvangt in het jaar waarin hij dertien jaar wordt. Het volgen van buitengewoon lager onderwijs kan daarna nog met één schooljaar verlengd worden. Na kennisneming van en toelichting bij het advies van de klassenraad en het CLB nemen de ouders daaromtrent een beslissing.

Aanmelden en inschrijven

Alle leerlingen kunnen inschrijven vanaf de eerste schooldag van maart van het voorafgaande schooljaar.

Onze school werkt met voorrangsperiodes: We hebben een voorrangsperiode voor leerlingen van dezelfde leefeenheid, kinderen van personeel. Deze voorrangsperiode duurt 2 weken (14 kalenderdagen).

Een leerling weigeren

Omwille van uitsluiting

Het schoolbestuur weigert de inschrijving van de leerling die het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten uit de school. 

Omwille van materiële omstandigheden

Weigering, omwille van materiële omstandigheden die de veiligheid in het gedrang brengen, kan in het buitengewoon basisonderwijs voor elk type of niveau afzonderlijk of voor de school in zijn geheel. Het departement legt hiervoor geen normen op.

Omwille van capaciteit

Onze school moet echter haar capaciteit vastleggen. De capaciteitsbepaling en het aantal beschikbare zitjes bedraagt 84 (vierentachtig) leerlingen voor De Meiroos. Eens onze capaciteit bereikt is, wordt elke bijkomend leerling geweigerd. Elke geweigerde leerling krijgt een weigeringsdocument en wordt als geweigerd leerling in het inschrijvingsregister geschreven. Dit inschrijvingregister valt weg op de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft. Voor de instappertjes blijft de volgorde van het inschrijvingsregister behouden tot de eerste schooldag van september volgend op het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft.

De beslissing tot weigering wordt binnen vier kalenderdagen bij aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs aan de ouders van de leerling bezorgd. Ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur. Na de bemiddeling door het Lokaal Overleg Platform kunnen ouders alsnog een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten. (deze gegevens vindt u op het weigeringsdocument). Elke geweigerde leerling krijgt een weigeringsdocument en wordt op de aanmeldingslijst geschreven. Deze aanmeldingslijst valt weg na de 5de schooldag van oktober.

Verplichte deelname van de leerling

De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen behoudens de therapie- en verzorgingsmomenten.

Therapie door schoolexterne hulpverleners zoals een revalidatiecentrum of een zelfstandige therapeut is in weekfrequentie beperkt.