nlenfrde

Engagementsverklaring

Categorie: Over ons
Gepubliceerd: dinsdag 21 juli 2015
Geschreven door Super User

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. De leden van het schoolteam zetten zich elke dag in om dit engagement waar te maken. In ruil verwachten zij wel de volle steun van de ouders. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken.

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders

We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op de werking van de school.
Wij verwachten dat u zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van uw kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact.
Wij engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien u niet op de geplande momenten voor oudercontact kan aanwezig zijn.
Wij engageren ons om met u in gesprek te gaan over uw zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van uw kind.

Wij verwachten dat u met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. uw kind.

Er zijn verschillende initiatieven van contact, communicatie en samenwerking met ouders: (enkele voorbeelden)

 • We willen u de bestaande informatiekanalen zoals communicatieschrift, oudercontacten, informatieavonden, … ten zeerste aanraden.
 • Voor de ouders van alle nieuw ingeschreven kinderen op onze school worden rondleidingen georganiseerd.
 • Elke kind heeft baat aan belangstelling voor zijn/haar werk. Geregeld krijgt uw kind werkjes mee naar huis. Het is voor uw kind zéér aangenaam als u volgt wat er in de werkmappen gebeurt.
  Afspraken i.v.m. huistaken worden concreet door de klastitularis meegedeeld op de eerste klassikale ouderavond.
 • Bij de start van het schooljaar wordt een oudercontact georganiseerd waarop alle ouders van de leergroep/leefgroep van uw kind worden uitgenodigd.
  Ouders maken hierbij kennis met de accenten in de groepswerking.
 • We nodigen ouders uit als partner bij de opvolging van het individuele handelingsplan voor hun kind. Daarvoor worden er in de loop van het schooljaar individuele oudercontacten georganiseerd. Tijdens deze momenten wordt de individuele handelingsplanning voor uw kind besproken. Items als keuze van gestelde doelen, aanpak, accenten in de begeleiding, specifieke individuele leerstrategieën of aangepaste methodes voor uw kind, inhoud van therapie, de evoluties van uw kind… zijn voorwerp van individuele handelingsplanning.
 • Wie niet op het oudercontact kan aanwezig zijn kan een gesprek aanvragen op een ander moment.

Als u zich zorgen maakt over uw kind of vragen hebt over de aanpak, dan kan u op elke moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van uw kind. Dat doet u via telefonische afspraak, een briefje aan de school, met een berichtje via de website of via email.

Aanwezig zijn opschool en op tijd komen

We willen de schooltijd optimaal gebruiken. In deze schooltijd zitten collectieve leeractiviteiten, individuele leersessies of therapiemomenten ingebouwd.

We vragen aan de ouders om het uurrooster van de school te respecteren.
We vragen dat ouders hun kinderen maximaal laten deelnemen aan de schooltijd.
In het schoolreglement vindt u een overzicht van mogelijke gewettigde en ongewettigde afwezigheden voor leerlingen in het basisonderwijs.

Het leerlingenvervoer is er op gericht dat alle leerlingen maximaal het uurrooster van de school kunnen benutten. We vragen aan ouders er alles voor te doen opdat de bus geen extra oponthoud heeft. Respecteer hiervoor het reglement voor het leerlingenvervoer.

Wij vragen aan ouders die hun kind zelf naar de school brengen ervoor te zorgen dat hun kind tijdig op school is.
We vragen aan ouders om hun kinderen niet binnen de schooluren af te halen. Enkel om ernstige redenen kan aan ouders de toestemming verleend worden om tijdens de schooltijd hun kind af te halen.

De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage.
De school moet de afwezigheden van uw kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan het CLB.
Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. U kan zich niet onttrekken aan deze begeleiding.
U kan steeds bij ons terecht bij problemen. We zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken. 

Individuele leerlingbegeleiding

In een school voor buitengewoon onderwijs richten we de activiteiten zo in dat iedere leerling volgens eigen tempo en volgens eigen mogelijkheden kan leren en zich verder ontwikkelen. We houden rekening met zijn specifieke onderwijsbehoeften. We houden rekening met zijn specifieke onderwijsbehoeften. Hierbij houden we 3 belangrijke facetten in het oog:”Welbevinden, het leerproces en de onderwijsloopbaan”.
Daarom werken we in onze school niet met leerplannen en eindtermen, maar met ontwikkelingsdoelen.

De doelen die we nastreven worden zorgvuldig per leerlingengroep of per kind gekozen en verwerkt in een handelingsplan.

Vaak is specifiek gericht orthodidactisch handelen nodig. Het aanbieden van individuele begeleiding of therapieën, zoals logopedie of bewegingstherapie, psychische begeleiding… én het bijsturen en differentiëren in het leerproces is het uitgangspunt van het buitengewoon onderwijs.

We willen ouders betrekken in de verschillende fasen van de handelingsplanning.

 • Bij de beeldvorming:
  Ouders hebben een belangrijke inbreng bij de fase van beeldvorming. Een goede informatie-uitwisseling kan helpen bij het kiezen van de ontwikkelingsdoelen en het uitstippelen van de gerichte aanpak.
 • Bij de fase van doelenbepaling:
  In samenspraak tussen schoolteam en ouders kunnen prioriteiten voor de individuele handelingsplanning worden vastgelegd.
 • Tijdens de fase van uitvoering:
  Goede samenwerking en dialoog met ouders is belangrijk om transfer van de school naar het thuismilieu en omgekeerd te bevorderen. 
  Ouders kunnen leerkrachten informeren over het welbevinden van hun kind en het moeilijk gedrag mee verklaren.
 • Bij de evaluatiefase:
  Ook hier vinden we de mening van ouders vaak van belang. 
  Ouders bekijken de evolutie van hun kind vanuit een andere invalshoek. 
  De vorderingen van uw kind worden meegedeeld via de oudercontacten en het schoolrapport... Soms worden ouders zelfs uitgenodigd op een extra individueel oudercontact om de evaluatie van uw kind mee te delen en te bespreken.

We willen aan ouders een goed overzicht geven van elk ontwikkelingsdomein van de beginsituatie, de doelstellingen, de manier waarop dit werd nagestreefd en een evaluatie.

Positieve engagement ten aanzien van de onderwijstaal

Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun jongere op in het Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat hun jongere het wat moeilijker heeft bij het leren.

Wij als school engageren er ons toe alle jongeren zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling.
Wij verwachten van de ouders dat ze er alles aan doen om hun jongere, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands.

Opdrachtverklaring van het Katholiek Onderwijs

Categorie: Over ons
Gepubliceerd: dinsdag 21 juli 2015
Geschreven door Super User

Opvoedend onderwijs op christelijk-gelovige basis

De katholieke school is een onderwijs- en opvoedingsgemeenschap met duidelijke doelstellingen die zij omschrijft in een christelijk-gelovig opvoedings- of vormingsproject. Deze doelstellingen worden geconcretiseerd in een reglement voor haar personeelsleden en in een schoolreglement voor haar leerlingen en/of studenten. In een schoolwerkplan worden die doelstellingen regelmatig geactualiseerd.

De katholieke school is een vrije, door de Kerk erkende onderwijsinstelling, gegrondvest op de persoon van Jezus Christus. Gezien haar dienstbaarheid aan de Vlaamse Gemeenschap wordt ze door de Overheid gesubsidieerd.

Zij biedt op een hedendaagse en pedagogisch verantwoorde wijze aan kinderen en jonge mensen kwalitatief hoogwaardig onderwijs zowel op het vlak van de inhoud als op het vlak van de didactische verwerking.

Zij legt de nadruk op een pedagogische benadering van het kind en de jonge mens. Zij streeft de totale vorming van de persoon na. De ontplooiing van hoofd, hart en handen staat daarin centraal.

Het opvoedend onderwijs is gericht op de begeleiding van alle kinderen en jongeren bij het ontdekken van waarden en het verwerven van attitudes. De katholieke school stelt zich actief open voor al wie in onze maatschappij, op welke manier ook, kansarm is.
Zij helpt de jongeren in hun groei naar verantwoordelijkheid en weerbaarheid en bereidt ze zo voor op hun taak op lokaal, regionaal, federaal, Europees en mondiaal vlak. Zo bewijst zij een dienst aan de gemeenschap waarin zij thuishoort.

Zij baseert zich op de levenshouding die gegroeid is uit de bijbels-christelijke geloofstraditie in verbondenheid met de kerkgemeenschap. In een katholieke school leeft men "in de Woorden van de Heer". Vanuit de evangelische boodschap kan men "vreugde en hoop" wekken bij jonge mensen.

Een samen op te bouwen schoolgemeenschap

Inrichtende Machten, directies en personeelsleden, ouders of studenten en leerlingen bouwen samen, elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en zorg, aan de schoolgemeenschap.

In deze schoolgemeenschap ervaren kinderen en jongeren dat hun opvoeders met hen begaan zijn. De jonge mensen worden opgeroepen om op creatieve wijze aan hun bestaan gestalte te geven als een gave en een opdracht. Dit verwezenlijken zij als vrije mensen in relatie met God, met de anderen, in relatie tot zichzelf en tot de omringende wereld.

Directie en personeelsleden zijn de dragers van het opvoedings- en vormingsproject en de belangrijkste uitvoerders ervan. Dit impliceert dat zij daartoe een gunstig klimaat scheppen. In samenwerking, wederzijdse waardering en respect voor ieders opdracht, pogen zij een positieve geest in de schoolgemeenschap te creëren.

De ouders beschouwen de schoolgemeenschap als een actieve partner bij hun fundamentele opvoedingstaak. Zij helpen de schoolgemeenschap uitbouwen en schragen.

De Inrichtende Macht is namens de kerkgemeenschap verantwoordelijk voor het hele schoolgebeuren. Ze is bestuurlijk ook de eindverantwoordelijke. Vanuit die verantwoordelijkheid betrekt zij alle partners bij het onderwijsgebeuren en stimuleert hen tot loyaal engagement.

Een herkenbare katholieke school

De katholieke school vervult haar opdracht in een multireligieus en multicultureel samenlevingsverband. De samenstelling van de schoolgemeenschap biedt hiervan een weerspiegeling.

De katholieke school waarborgt een geloofsaanbod aan de jeugd. Zij verwacht van alle leden van de schoolgemeenschap dat zij eerbied opbrengen voor de christelijk-gelovige verankering van de school en voor haar geloofsaanbod. Zij brengt een zo ruim mogelijke groep van mensen samen, die ze bezielt om de herkenbaarheid van de katholieke school te bevorderen en van hun geloof te getuigen. In het bijzonder rekent zij erop dat de catechese- en godsdienstleerkrachten vrijmoedig de christelijke boodschap brengen.

De katholieke school maakt werk van een aan de school aangepaste pastorale animatie en van gebedsmomenten en sacramentele vieringen.

De katholieke school is een werk- en leefgemeenschap waarin men dagelijks gezamenlijk het christelijk geloof beleeft, in het bijzonder op de intense momenten van vreugde en pijn, van lukken en mislukken. Zij is gekenmerkt door haar zorg voor de beleving van de evangelische en tevens authentiek humane waarden. De beleving van de christelijke solidariteit met de vierde en de derde wereld is haar eigen.

De katholieke school is herkenbaar aan de getuigenis van haar leden. Getuigen betekent de anderen met eerbied benaderen, de waarheid laten zien, zonder die met geweld op te dringen; inzicht proberen bij te brengen, zonder de vrijheid van de anderen te kwetsen. Openheid voor de diepere levensvragen kenmerkt de katholieke school. 

("Opdrachtverklaring van het katholiek onderwijs in Vlaanderen", VSKO, ISBN 978-90-6858-049-5)

 

 

 

 

Onze schoolvisie en pedagogisch project

Categorie: Over ons
Gepubliceerd: dinsdag 21 juli 2015
Geschreven door Super User

Groeien op maat!

 • Elk kind kan leren. Samen met ouders en CLB zoeken we naar de juiste manier.
 • Vanuit een brede beeldvorming ontdekken we de talenten en noden.
 • We werken doelgericht in groepen, waar nodig ondersteunen we individueel.
 • We werken functioneel zodat de kinderen later zo zelfstandig mogelijk door het leven kunnen gaan.
 • We werken ontwikkelingsgericht, vanuit de pijlers ‘ leren leren’ en ‘ sociaal – emotionele ontwikkeling’.

We hechten veel belang aan het welbevinden van onze kinderen.

De doelen van taal en rekenen blijven belangrijk. We werken aan de basisvaardigheden voor algemene ontwikkeling.

 • In een veilige leeromgeving bereiden we de kinderen voor op de overstap naar een voor hen geschikt secundair onderwijs of een terugkeer naar het gewoon lager onderwijs.

Groeien omringd door een gespecialiseerd team!

 • De leerkrachten zijn gespecialiseerd in het werken met kinderen met leermoeilijkheden en leerproblemen.
 • Onze school biedt tevens een gespecialiseerd aanbod van logopedie, kinesitherapie, en orthopedagogie aan. Deze mensen werken samen met de klasleerkrachten, in en uit de klas.
 • We besteden extra aandacht aan de motorische en muzische ontwikkeling.

Groeien doe je samen!

 • Ouders zijn onze partner. Samen met hen werken we aan de ontwikkeling van hun kind. Wij organiseren regelmatig klassenraden, met alle betrokken personen. De ouders worden betrokken bij het opstellen van de handelingsplanning
 • We werken samen met het VCLB Wetteren.
 • We zijn een kleine school, gelegen in een rustige, groene omgeving. Daardoor voelen de kinderen zich snel thuis. We streven ernaar om één hechte schoolgroep te vormen.
 • Wij nemen deel aan culturele, sportieve en sociale activiteiten om het netwerk van de kinderen te vergroten.
 • Onze school groeit mee met de vernieuwingen in het onderwijs.

Groeien vanuit geloof!

 • Wij zijn een Katholieke school, met respect voor andere geloofsovertuigingen.

Directie en personeel

Categorie: Over ons
Gepubliceerd: dinsdag 21 juli 2015
Geschreven door Super User

DIRECTIE

Vanhoorne Tine
   

LEERKRACHTEN ALGEMENE EN SOCIALE VORMING

Broeckaert Sofie

 

Vlinderklas

 

DeBoomKristel 20131120

De Boom Kristel

Wolfklas

De Sadeleer Karlien

Nandoeklas

Chanice Fonck

Wasbeerklas

 
 

TemmermanMarianne 20131113

Temmerman Marianne

Stokstaartklas

Verhellen Britt

Girafklas

Wydhooge Petra

Bijenklas

 

Deramoudt Dajana

Pandaklas

 

 

  BIJZONDERE LEERKRACHTEN

Baele Thomas

Lichamelijke opvoeding

Katrien De Munck

 

Crea

François Luc

ICT

 

 

 

Van der Schueren Rita

Ondersteuning Pandaklas

Rekenjuf

Juf Frans

Katrien Du Chau

GOK - coördinator

beleidsondersteuning

PARAMEDICI

De Pelecijn Karine

Logopediste

SchollaertSofie 2 20131120

Schollaert Sofie

Logopediste

Sarah Coolbrandt

Ergotherapeute

 

Aagje Adriaens

Orthopdedagoge

ADMINISTRATIEVE MEDEWERKSTERS

 

Inès Rohan

Secretariaatsmedewerker

 

ONDERSTEUNEND PERSONEEL

Freddy Lely

 

Busbegeleidster

Onderhoud

 

Miranda Vanhout

 

Busbegeleiding

Onderhoud

Middagtoezicht

Kathy Dauwe

 

Busbegeleiding

Célien Taes

 

Busbegeleiding

Organogram

Categorie: Over ons
Gepubliceerd: dinsdag 21 juli 2015
Geschreven door Super User